Huishoudelijk reglement

 

Tennis & Padelclub De Maene is gelegen in de Pluimstraat 18B te 8600 Diksmuide en beschikt over 4 buitenvelden (Somclay), 3 binnenvelden (Plexipave) en 2 padelvelden (kunstgras). Daarnaast is er een kleedkamer voor heren en voor dames met douches. De club beschikt over een gezellige bar en vergaderruimte.

 

Het huishoudelijk reglement kan door het bestuur worden gewijzigd om aldus een soepele werking van de club te bewerkstelligen. In alle niet-voorziene gevallen beslist het bestuur autonoom. Het huishoudelijk reglement is ter beschikking op de clubwebsite www.tcdemaene.be. Alle leden en bezoekende spelers worden geacht het huishoudelijk reglement te kennen en te aanvaarden.

 

Artikel 1: Lidmaatschap 

 • Het lidmaatschap geldt voor een periode van een jaar en begint steeds vanaf 01 april om te eindigen op 31 maart van het daaropvolgend jaar. Lid wordt men door de betaling van de jaarlijkse lidmaatschap bijdrage (=lidgeld) en na aanvaarding door het bestuur. Een persoon is pas lid als zijn/haar naam op de ledenlijst van ELIT (Tennis Vlaanderen) staat.
 • De betaling van het lidgeld geldt als onvoorwaardelijke aanvaarding van de statuten, reglementen en beslissingen van de vereniging.
 • Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen aan anderen. 
 • Elk lid is steeds vrij zich uit de vereniging terug te trekken, zonder enig recht of gehele of gedeeltelijke teruggave van het lidgeld.
 • Ieder lid wordt automatisch aangesloten bij de federatie Tennis Vlaanderen. De bijdrage voor de aansluiting is inbegrepen in het lidgeld voor alle spelende leden. Het lidgeld aan TC De Maene is steeds volledig verschuldigd, ook als het lid reeds via een andere tennisclub aangesloten is bij de federatie Tennis Vlaanderen.  
 • De terreinen mogen enkel betreden worden door spelers en clubleden die in orde zijn met de betaling van hun lidgeld, lesgeld of betaling van hun reservatie. Trainers van TC De Maene, coaches en officials mogen de terreinen betreden.
 • Het bestuur van TC De Maene kan leden weigeren of een lidmaatschap annuleren om disciplinaire redenen.

 

Artikel 2: Gebruik van faciliteiten 

 • De spelende leden, in regel met de betaling van hun lidmaatschapsbijdrage voor het lopend seizoen, hebben toegang tot het reservatiesysteem en de terreinen.
 • Op de tennisterreinen is het dragen van reglementaire tenniskleding en aangepast schoeisel verplicht. Geen schoenen met hakken of grove zool (bv joggingschoenen). Op de indoorterreinen worden propere tennisschoenen gebruikt die geen zwarte lijnen nalaten op de tennisvloer.  Dus zeker geen loopschoenen of andere sportschoenen gebruiken.  Loopschoenen bevatten carbon in de zool, welke zwarte lijnen nalaat op de sportvloer.  Daar zal streng op worden toegezien.  Nooit zal toegestaan worden dat met gravel of aarde besmeurde tennisschoenen in de zaal gebruikt worden.  Er wordt aangeraden een tweede paar tennisschoenen voor indoor aan te schaffen.
 • De leden, genodigden en alle begeleidende personen dienen zich steeds beleefd en hoffelijk te gedragen.
 • Op en rond de banen, in de kleedkamers, douches en toiletten zal de grootste zorg heersen. Vuilnis en verpakkingen allerhande ( lege blikjes, versleten tennisballen enz.) moeten in de vuilbakken worden gedeponeerd en mogen niet achtergelaten worden. Er worden geen flessen en glazen meegenomen op de tennisterreinen.
 • Er wordt niet gerookt in de gebouwen, tijdelijke overdekte structuren en op de tennisvelden.
 • Huisdieren worden steeds aan de leiband gehouden.
 • Vandalisme zal streng worden aangepakt.

 

 

Artikel 3: Reserveringen 

 • Reservaties gebeuren via de Tennis Vlaanderen-website “www.tennisvlaanderen.be”. Een login en paswoord worden verkregen bij eerste aansluiting. Toegang tot het reservatiesysteem van TC De Maene gebeurd in regel na de betaling van lidmaatschap.
 • Je kan een terrein huren als TC De Maene-LID, samen met andere TC De Maene-LEDEN of met GASTSPELERS (de gastspeler speelt hier op uitnodiging van het TC De Maene).
 • Een GASTSPELER (is iemand die geen lid is van TC De Maene) kan ook een volledig terrein huren mits betaling van het huurgeld, vastgelegd door het bestuur, via de site van Tennis Vlaanderen (OPEN VERHUUR).
 • Belangrijk: je speelt steeds onder je eigen naam. Spelers die onder een andere naam spelen zullen gesanctioneerd worden. Voor een enkelreservatie zijn 2 namen verplicht, bij een dubbelreservatie zijn 4 namen verplicht!  Spelen onder een andere naam is niet toegelaten.
 • Alle spelers op wiens naam gereserveerd werd, dienen ook effectief op het bepaalde uur te spelen. Indien men belet is op de datum of het uur dat gereserveerd werd, moet men zo vlug mogelijk de reservatie annuleren. Reserveren zonder te spelen wordt gesanctioneerd, gaande van verwittiging tot uitsluiting.
 • Het is niet toegestaan met het paswoord van een ander te reserveren.
 • Slecht weer dat het tennissen outdoor belet, veroorzaakt geen verschuiving van de reservatie.
 • De club kan onbeperkt tennisactiviteiten organiseren en daarvoor terreinen reserveren. Deze organisaties hebben steeds voorrang op de gewone reservaties. De voorrang bij reservering van de terreinen is als volgt: IN DALENDE ORDE VAN VOORRANG:
 1. Interclub
 2. Officiële tornooien
 3. Cluborganisaties
 4. Lessen en tenniskampen
 5. Vrije reservering leden
 6. Vrije reservering niet-leden

 

Artikel 4: Verzekering en aansprakelijkheid

 • Elk lid dat bij Tennis Vlaanderen aangesloten is, valt automatisch onder de door Tennis Vlaanderen afgesloten polis sportongevallen. Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, evenals het risico van persoonlijke ongevallen, zowel op als rond de tennisterreinen.
 • Bij ongeval, zelfs op verplaatsing, dient men onmiddellijk de competitiecoördinator of een bestuurslid te verwittigen.
 • TC De Maene kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor ongevallen of voor verlies of diefstal van bezittingen van leden of bezoekers tijdens hun aanwezigheid op de club.

 

Artikel 5: Gedragsregels 

 • Leden dienen zich respectvol en sportief te gedragen tegenover medeleden, bezoekers en het clubpersoneel. 
 • Het gebruik van grof taalgebruik, agressief gedrag of elke vorm van discriminatie wordt niet getolereerd. 
 • Het is verboden om alcoholische dranken te nuttigen op de terreinen. 
 • Leden zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van de clubfaciliteiten en dienen afval in de daarvoor bestemde vuilnisbakken te deponeren. 
 • Kauwgom wordt niet toegestaan in de zaal. Voor het betreden van de zaal wordt de kauwgom in de vuilnisbak geworpen.
 • Enkel water (herbruikbare flessen) is toegestaan in de indoorzaal.
 • Gebruikers van de sportvelden, kleedkamers en sanitair zijn verantwoordelijk voor elke schade die door henzelf werd veroorzaakt.  De gebruikers moeten elke schade onmiddellijk melden aan de baruitbater of iemand van de RvB.  De schade zal door de club hersteld worden en de kosten zullen aangerekend worden aan de gebruiker.

 

Artikel 6: Sancties 

 • Bij het overtreden van dit huishoudelijk reglement kan het bestuur disciplinaire maatregelen opleggen aan het betreffende lid. 
 • Disciplinaire maatregelen kunnen variëren van een waarschuwing tot tijdelijke of permanente schorsing van het lidmaatschap, afhankelijk van de ernst van de overtreding. 
 • Het bestuur zal het betreffende lid op de hoogte stellen van de opgelegde sanctie en de redenen daarvoor. 

 

Artikel 7: Slotbepaling 

 • Dit huishoudelijk reglement treedt in werking na goedkeuring door het bestuur en zal van kracht blijven totdat het wordt gewijzigd of vervangen. 
 • Eventuele wijzigingen in het huishoudelijk reglement worden schriftelijk medegedeeld aan de leden. 
 • Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld door het bestuur op 1 augustus 2023 en is van kracht vanaf 25 augustus 2023.